Merenje buke

Laboratorija vrši merenje buke u životnoj sredini u skladu sa standardom SRPS ISO 1996:2010. U mogućnosti smo da ponudimo sledeće usluge

Stambene prostorijame

  • Buke prouzrokovane saobraćajem 

  • Privredna aktivnost
  • Buke prouzrokovane radom instalacija

Otvoreni prostor

  • Merenje buke u stambenim prostorijama i prostorijama za učenje, odmor, oporavak i dr. 

  • Mernje buke prouzrokovane saobraćajem 

  • Merenje buke prouzrokovane privrednom aktivnošću 

  • Merenje buke prouzrokovane radom instalacija kao što su transformatorske stanice, rashladni sistemi, signalni sistemi, i dr. 

  • Merenje buke na otvorenom prostoru

Akustična merenja

Akustička merenja se izvode opremom klase 1, proizvođača FUSION 01dB. Laboratorija aktivno učestvuje na međunarodnim seminarima i profesionalnim usavršavanjima iz oblasti akustike i akustičkih merenja.

TOP