Fizičko-hemijska ispitivanja

U okviru odeljenja vrše se fizičko-hemijska ispitivanja prehrambenih proizvoda, vode i predmeta opšte upotrebe. Analize se vrše na najsavremenijim laboratorijskim uređajima.

Tehnike ispitivanja koje se koriste su:

  • gasna hromarografija: GC/MS, GC/FID
  • tečna hromtografija : HPLC/DAD, HPLC/FLD, LC-MS/MS
  • jonska hromatografija
  • spektrofotometrija: UV-VIS, AAS, GFAAS
  • kolorimetrija
  • turbidimetrija
  • potenciometrija
  • konduktometrija
  • volumetrija
  • gravimetrija

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o tehnikama i metodama ispitivanja možete videti u našem obimu akreditacije ili nas kontaktirajte.

TOP